มองวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งถึงประเพณีสงกรานต์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และการจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบล้านนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 โดยอาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงสำหรับชุมชนและบริบทของตนเอง

การศึกษาในวัยเยาว์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์” ทรงพระราชสมภพในปีพ.ศ.๒๔๔๓ ในครอบครัวช่างทองบริเวณวัดอนงคาราม ฝั่งธนบุรี
read more!

จากครอบครัวที่เรียบง่ายสู่พลังแห่งแผ่นดิน

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชและหม่อมสังวาลย์ทรงมีพระโอรสและพระธิดาด้วยกัน ๓ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ …
read more!

ความทุกข์ยากของราษฎรคือแรงบันดาลใจ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนับสนุนกิจกรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยโครงการของพระองค์เอง
read more!