พัฒนาการศึกษา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาส เสริมความรู้ความสามารถของคนในชุมชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ขับเคลื่อนชุมชนของตนได้ จึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
read more!

ธุรกิจเพื่อสังคม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำบทเรียนและประสบการณ์ ๓๐ ปี ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มาเสริมบทบาทการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาคีเครือข่าย และพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
read more!

การพัฒนาเพื่อทางเลือกอย่างยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูป่า
read more!