โครงการพัฒนาศักยภาพผู้หนีภัยด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สืบเนื่องจากโครงการสำรวจข้อมูลผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าไปดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๖
read more!

โครงการจัดทำข้อมูลประชากร

เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ๙ แห่งใน ๔ จังหวัด
read more!

โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน

โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ใน ๒๐ หมู่บ้าน ๔ ตำบล ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
read more!

โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน และพืชน้ำมันอื่นๆ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา
read more!