โครงการพัฒนาศักยภาพผู้หนีภัยด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สืบเนื่องจากโครงการสำรวจข้อมูลผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าไปดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๖
read more!