มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงสำหรับชุมชนและบริบทของตนเอง

ค่ายเด็กใฝ่ดี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นว่า เด็กในสังคมเมืองทุกวันนี้เติบโตขึ้นท่ามกลางกระแสของโลกที่หมุนด้วยความรวดเร็ว ฉาบฉวย และการให้ความสำคัญแต่คุณค่าภายนอก ขาดความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และไม่มีโอกาสฝึกประสบการณ์ตรงเชิงวิทยาศาสตร์และศิลปะ
read more!