Carbon Footprint สำคัญอย่างไร

คาดว่าหลายคนสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างไปมากจากอดีต เนื่องจากน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายมากขึ้น การตัดไม้ทำลายป่าที่ยังคงปรากฏให้เห็น รวมไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์
read more!