“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จย่า” จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก ณ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง”

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จย่า” จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก ณ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง”   จากแนวพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” จึงทรงก่อตั้ง “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ชื่อในขณะนั้นคือ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อปี 2515 โดยมี “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” (ชื่อเดิมคือ ไร่แม่ฟ้าหลวง) สำนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยการส่งเสริมงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานที่พักอาศัย ให้ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากที่ห่างไกลที่ได้ทุนการศึกษาเข้ามาเรียนในโรงเรียนจังหวัดเชียงราย และเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวบรวมองค์ความรู้และเป็นสถานที่เก็บรักษาสถาปัตยกรรมล้านนา งานพุทธศิลป์เก่าแก่ ศิลปวัตถุจากไม้สัก และโบราณวัตถุอายุกว่าศตวรรษ รวมถึงมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จย่า” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจัดงาน “กาดศิลป์” Art
read more!

The Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage (MFLF) co-hosted the Expert Group Meeting on Alternative Development 2019 (EGM)

The Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage (MFLF) co-hosted the Expert Group Meeting on Alternative Development 2019 (EGM) on “Advancing alternative development and development-oriented drug policies” in Chiang Rai, Thailand. . Between 15-17 December 2019, MFLF together with the Office of Narcotics Control Board, the Governments of Germany and Peru, and UNODC organised the
read more!

Alternative Development

    Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage with support of the Global Partnership on Drug Policies and Development – The Sustainable Alternative Development approach, explained by the Mae Fah Luang Foundation.      
read more!
On 14 August 2018, Lady’s Slipper orchids from the Doi Tung Development Project won three prizes at the 37th Lanna Horticultural Fair held at the Lanna Folklife Museum, Chiang Mai Province.

The story of Doi Tung’s textile factory

โรงทอผ้าของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีมาตั้งแต่ปี 2536 โดยแรกเริ่มมีคนทอผ้าเพียง 7 คนเท่านั้น ถ้าหากย้อนกลับไปในสมัยเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงฯ คนส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในการทำไร่ ทำสวน ปลูกป่า อาสาสมัครส่วนมากที่เข้าร่วมจึงเป็นผู้ชาย การก่อตั้งโรงทอผ้าขึ้นมาจึงเปรียบเสมือนการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้หญิงทุกวัย
read more!