Sale Representative (Modern Trade)

Sale Representative (Modern Trade) 1 ตำแหน่ง   หน้าที่และความรับผิดชอบ : • วางแผนและดำเนินการจัดการขายให้ได้ยอดขายและผลกำไรในช่องทาง Modern Trade ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • เก็บบันทึกและจัดทำรายงานยอดขายในมิติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการขายและประสานงานกับพนักงานขายตามเขตที่กำหนดไว้ • จัดทำข้อมูลรายงานรวมทั้งบันทึกข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อลงในรายงาน • ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่และเก่าเพื่อเผยแพร่ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดีและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งได้ • ติดต่อประสานงานกับทางห้างฯและหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งของให้กับลูกค้าให้ได้ของที่มีคุณภาพตามจำนวนวันและเวลาที่ได้กำหนด • เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง • ออกบู้ธตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนขายสินค้าและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ทุกส่วนงานทั้งภายในและภายนอก   คุณสมบัติ : • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะการขายและติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์การขายที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน ต่างๆได้เป็นอย่างดี • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าและผู้คนที่ต้องติดต่อ ประสานงานด้วยได้อย่างดี • มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจและการนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ต้องติดต่อภายนอก • มีความมุ่งมั่นในงานขายและชอบความท้าทาย • Self – starter, Fast learning,
read more!

หัวหน้าร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ สาขาสำนักงานใหญ่พระราม 4

หัวหน้าร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ สาขาสำนักงานใหญ่พระราม 4 1 ตำแหน่ง   หน้าที่และความรับผิดชอบ : • ดูแล กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้แก่พนักงานขายหน้าร้านเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในร้านดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ • ผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าดอยตุงไลฟ์สไตล์ทุกช่องทางการขาย โดยเน้นการบริหาร งานขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ • กวดขัน ควบคุมดูแลและชี้แนะ พนักงานขายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการขายให้ได้ตามเป้าหมายและลดการเกิดปัญหาซ้ำในการปฏิบัติงาน • จัดทำเอกสารการตรวจเช็ค สต็อค วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนส่งงานต่อให้กับหน่วยงานอื่นได้ • การจัดการบริหารหน้าร้านที่ดูแลและบริเวณรอบข้างได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งหาช่องทางการขายใหม่เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้   คุณสมบัติ : • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด / การขายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • เคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการร้านค้ามาอย่างน้อย 3 – 5 ปี • มีทักษะการทำงานนอกสถานที่และงานออกบู้ธ มาอย่างน้อย 1 – 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้คนที่ต้องติดต่อประสานงานด้วยได้เป็นอย่างดี •
read more!

Database System Development Officer

Database System Development Officer  1 Position   Responsibilities: • Can write HTMLS programs. CSS3, JAVASCRIPT or .Net • Database skills: MySQL, MS SQL • Experience in developing or using Framework, Level 5+ will be an advantage • Can develop or use XML, JSON used to write Web Service / Web Application / API • If
read more!

Strategic Marketing Officer

Strategic Marketing Officer 1 Positions     Responsibilities • Set specific marketing goals • Define clear target market, segmentation, and brand positioning • Formulate marketing strategy that align with business targets • Manage and control A&P budget • Build brand equity and lead all business units to achieve sales, and profit target • Analyze market
read more!