เมื่อปี 2545 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลไทยให้ไปดำเนินโครงการพัฒนาในหมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน สุขภาพพื้นฐาน และการปลูกพืชเสพติด

โครงการเริ่มต้นด้วยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะรักษาโรคติดต่อในขณะนั้น ได้แก่ มาลาเรีย วัณโรค และหิด ต่อมามีการพัฒนาสาธารณูปโภคระยะยาว คือ สร้างโรงพยาบาลขนาด 16 เตียง และโรงเรียนสำหรับนักเรียน 500 คน โดยจ้างแรงงานในพื้นที่ในการก่อสร้าง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมอาสาสมัครป้องกันมาลาเรีย หรือสอนการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ที่โรงเรียนเป็นอาหารกลางวัน เพิ่มพูนทักษะทางการเกษตรให้นักเรียนสามารถกลับไปช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านได้อีกด้วย

webmaster
at  / by

Written by