เมื่อปี 2549-2553 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับรัฐบาลไทย รัฐบาลอินโดนีเซีย และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ที่จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และประสบภัยสึนามิเมื่อปี 2547 โครงการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพและการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม ดังนี้

การรักษาและป้องกันโรคมาลาเรียในหมู่บ้านลัมทูบา และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอาเจะห์ให้เป็นต้นแบบการจัดการโรคมาลาเรียของประเทศ

การจัดตั้งศูนย์ผลิตขาเทียมที่โรงพยาบาล Zainoel Abidin ฝึกอบรมผู้ทุพพลภาพขาขาดและบุคลากรทางการแพทย์ในการผลิตขาเทียม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้านมาเฮงเป็นสถานีสาธิตด้านชลประทาน เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และสุขอนามัยชุมชน ปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับภูมิภาค เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในวงกว้างต่อไป

webmaster
at  / by

Written by