สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้ง ‘มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี’

webmaster
at  / by

Written by