15 กันยายน 2560 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิรากแก้ว และประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสถาบันการศึกษา 7 แห่ง ในงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนำความรู้ของนิสิตนักศึกษามาร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นิสิตนักศึกษานำไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานครั้งนี้ด้วย เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง และประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปี

webmaster
at  / by

Written by