มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน 8 โรงในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ จึงนำแนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based learning) และการฝึกอบรมวิชาชีพมาเป็นหลักในการเรียนการสอน เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อสร้างค่านิยมและสำนึกที่ดีต่อสังคม ควบคู่ไปกับความสามารถทางวิชาการ
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการเรียนการการสอนภาษาไทยให้เด็กนักเรียนชนเผ่าใน 8 โรงเรียน ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ สามารถอ่านรู้เรื่องและเขียนได้ถูกต้อง

webmaster
at  / by

Written by