เริ่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๙,๙๐๐ ไร่ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา

Ongfong
at  / by

Written by