ก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดที่บ้านผาหมี เพื่อให้ผู้ติดยากว่า ๕๐๐ คน กลับเข้าสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

Ongfong
at  / by

Written by