โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ นำการเรียนการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นใหม่

Ongfong
at  / by

Written by