องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) เฉลิมพระเกียรติยกย่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก”

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองจากการทำธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในส่วนงานหัตถกรรม ท่องเที่ยว อาหารแปรรูป และเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน และการพัฒนาสังคมในพื้นที่ดอยตุง

Ongfong
at  / by

Written by