เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๒” ที่หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการขยายผลต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๔๗)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) มอบป้ายติดสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ UNODC และข้อความรับรองว่า “รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนสนับสนุนให้โลกปลอดจากยาเสพติด”

Ongfong
at  / by

Written by