นำการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) มาใช้ในโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ สำหรับการศึกษาในช่วงปฐมวัย มีเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมพื้นฐานให้เด็ก และปลูกฝังอุปนิสัยการเรียนรู้ต่อไป

Ongfong
at  / by

Written by