เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๓” ที่จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕)

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๔” ที่จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)

Ongfong
at  / by

Written by