หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้รับเลือกโดย Schwab Foundation for Social Entrepreneurship ให้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการทางสังคมดีเด่นสำหรับภาคพื้นเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี ๒๕๕๒

เริ่มการขยายผลดอยตุงโมเดล ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริไปยัง ๒๑ หมู่บ้านใน ๓ อำเภอในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย อำเภอท่าวังผา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสองแคว (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖)

Ongfong
at  / by

Written by