เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๖” ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑)

Ongfong
at  / by

Written by