สมัชชาใหญ่สหประชาชาติรับ “แนวปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก หรือ United Nations Guiding Principles on Alternative Development” ซึ่งเริ่มต้นจากการประชุม ICAD ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในปี ๒๕๕๔ อันเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

เริ่มโครงการปลูกป่า สร้างคนบนวิถีพอเพียงเพื่อรักษาต้นน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

Ongfong
at  / by

Written by