มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) จัดการประชุม Bangkok Forum 2015 หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Well-Being and Sustainable Development) สำหรับผู้เข้าร่วมที่สำคัญคือ Dr. Shamshad Akhtar, Executive Secretary of ESCAP และ Professor Enrico Giovannini, Co-Chair of the UN Independent  Expert Advisory Group on the Data Revolution for Sustainable  Development

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ร่วมเสวนาเรื่องการใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาชุมชนในงานเสวนาคู่ขนานของเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองในการประชุมประจำปีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

Ongfong
at  / by

Written by