ร่วมกับ ป.ป.ส. จัดการประชุม International Conference on Alternative Development (ICAD) ครั้งที่ ๒ เพื่อผลักดันให้ผลจากการประชุม ICAD ครั้งที่ ๑ อันได้แก่ แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก ไปสู่การปฏิบัติจริงของประเทศสมาชิก โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกจากทั่วโลกมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโครงการขยายผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในประเทศเมียนมา

Ongfong
at  / by

Written by