พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่๙) ทรงรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นนายกกิตติมศักดิ์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน เน้นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ม แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่รากเหง้า ส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สุจริต ตลอดจนหาแนวทางให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้

webmaster
at  / by

Written by