จากจุดเริ่มต้นในการคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าและนำพาชาวบ้านให้หลุดพ้นจากวงจร “เจ็บ จน ไม่รู้” โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตระหนักดีว่า การส่งเสริมอาชีพสุจริตในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นหนทางที่จะช่วยสร้างงานและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน จึงพัฒนาหน่วยธุรกิจ ๕ หน่วยขึ้นภายใต้ชื่อ “ดอยตุง” ได้แก่ อาหารแปรรูป คาเฟ่ดอยตุง หัตถกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จย่า “อย่าให้คนซื้อของเราเพราะสงสาร แต่ต้องทำให้ได้มาตรฐานและไม่ขาดทุน” เป็นหลักคิดที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพซึ่งโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยึดถือมาจนทุกวันนี้ ผสานภูมิปัญญาชาวบ้านกับการตลาดทันสมัยทำให้ธุรกิจเพื่อสังคม “ดอยตุง” เลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา

แต่ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนาที่นำไปสู่กำไรที่แท้จริง นั่นคือ คนและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี สร้างชีวิตให้ชุมชน และช่วยผู้อื่นต่อไปเมื่อมีพอแล้ว

เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับเลือกจากมูลนิธิ Schwab ให้เป็นผู้ประกอบการทางสังคมดีเด่นแห่งภาคพื้นเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการแก้ปัญหาสังคมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ

GIFT CATALOG 2018

[huge_it_slider id=”4 “]

admin
at  / by

Written by