บริษัท นวุติ จำกัด เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และภาคเอกชน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอื้อชูเกียรติ จำกัด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมิตซุยไทยโยโกเบ จำกัด และบริษัทมิตซุยแอนด์คัมปานีไทยแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการปลูกป่าเศรษฐกิจกาแฟและแมคคาเดเมีย ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย โดยมิได้มุ่งหวังกำไรทางการค้า

บริษัท นวุติ จำกัด มีบทบาทในการลงทุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อคนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อตกลงว่า “กำไรทั้งหมดจะบริจาคให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำหรับกิจกรรมพัฒนาสังคม”

admin
at  / by

Written by