มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่ม “มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ให้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา และประสบการณ์การดำเนินงานของมูลนิธิตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้คณะบุคคลและหน่วยงานที่สนใจมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับปราชญ์ชาวบ้าน และฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ เช่น การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน การทำธุรกิจเพื่อสังคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การปลูกป่า เป็นต้น

ทุกวันนี้ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่ขยายผลอื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จุดประกายให้คณะศึกษาดูงานจากหลากหลายสาขาอาชีพ อายุ เชื้อชาติ มาเรียนรู้และนำไปขยายผลต่อไป

“มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต้อนรับผู้นำประเทศ นักพัฒนา ข้าราชการ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาจากทั่วโลก รวมถึงบุคคลทั่วไปปีละกว่า ๘๐๐ คณะ

admin
at  / by

Written by