มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน ๘ โรงในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ จึงนำแนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based learning) และการฝึกอบรมวิชาชีพมาเป็นหลักในการเรียนการสอน เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อสร้างค่านิยมและสำนึกที่ดีต่อสังคม ควบคู่ไปกับความสามารถทางวิชาการ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการเรียนการการสอนภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชนเผ่าใน ๘ โรงเรียน ในตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ สามารถอ่านรู้เรื่องและเขียนได้ถูกต้อง

admin
at  / by

Written by