โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้าง “พลเมืองดี” ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

กลุ่มเป้าหมายของงานพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มจากเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และต่อมาขยายรวมถึงเด็กในเมืองใหญ่ด้วย มีการจัดกิจกรรมระยะสั้นและระยะยาวตลอดปี ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่กว่า ๑๕๐ คน รวมถึงค่ายเด็กและเยาวชนใฝ่ดีที่มีผู้เข้าร่วมกว่า ๘,๐๐๐ คนจากจังหวัดเชียงราย น่าน และกรุงเทพฯ

admin
at  / by

Written by