โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๑ ถือเป็นโครงการพัฒนาโครงการแรกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่น้อมนำศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างองค์รวม

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติให้เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกเพื่อลดการปลูกพืชเสพติดและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคม ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสังคมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ

นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังได้นำประสบการณ์และองค์ความรู้จากผลสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปดำเนินงานและขยายผลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย

webmaster
at  / by

Written by