โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๑ ถือเป็นโครงการพัฒนาโครงการแรกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่น้อมนำศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างองค์รวม

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติให้เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกเพื่อลดการปลูกพืชเสพติดและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคม ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสังคมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ

นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังได้นำประสบการณ์และองค์ความรู้จากผลสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปดำเนินงานและขยายผลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย

สถานที่ที่น่าสนใจ

พระตำหนักดอยตุง
พระตำหนักดอยตุงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 บนยอดดอยที่แห้งแล้ง เนื่องจากชาวบ้านบุกรุกทำลายป่าในการขยายพื้นที่ทำกิน ปลูกฝิ่น โดยพระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง”
สวนแม่ฟ้าหลวง
สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ หน้าพระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย ซึ่งเดิม เป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญและเป็นที่พักของกองคาราวานฝิ่น น้ำยาทำเฮโรอีน และอาวุธส ...
หอแห่งแรงบันดาลใจ
หอแห่งแรงบันดาลใจ  เป็นนิทรรศการแบบสื่อผสมผสาน ที่มีจุดประสงค์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวดอยตุง ได้รู้จักและเข้าใจถึงแนวพระราชดำริของสมาชิกทั้งห้าพระองค์ในราชสกุลมหิดล…
สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ
ช้างมูบ เป็นชื่อดอยที่สูงที่สุดของเทือกเขานางนอน สูงประมาณ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศเย็นสดชื่นตลอดปี พื้นที่บริเวณนี้ เคยเป็นดงฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดและเป็นการเส้นทางลำเลียงยาเสพติดหลักในภูมิภาค สภาพป่าจึงถูกทำลายจนหมดสิ้น แต่ปัจจุบัน ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนรุกขชาติ

webmaster
at  / by

Written by