เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ๙ แห่งใน ๔ จังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพให้ผู้หนีภัยสามารถใช้ชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เริ่มดำเนินการสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นพื้นที่นำร่อง จากนั้นจึงดำเนินการสำรวจพื้นที่พักพิงฯ อีก ๘ ศูนย์ในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยให้ความสำคัญกับความมีส่วนร่วมและความสมัครใจของผู้หนีภัยเป็นสำคัญ

การสำรวจปัญหาและความต้องการในครั้งนี้นับเป็นโครงการสำรวจข้อมูลผู้หนีภัยที่ครอบคลุมและมีผู้เข้าร่วมมากที่สุด รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ คน ผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงที่ผ่านการอบรมจากมูลนิธิฯ ๔๖๓ คน หลังการสำรวจเสร็จสิ้นลง มีการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ UNHCR รัฐบาลไทย รัฐบาลเมียนมา และประเทศผู้สนับสนุนเงินทุน เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของผู้หนีภัยต่อไปหลังจากที่ออกจากศูนย์พักพิงแล้ว

Ongfong
at  / by

Written by