สืบเนื่องจากโครงการสำรวจข้อมูลผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าไปดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๖ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้ผู้หนีภัยหลังออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว จึงร่วมกับหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และผู้นำค่ายนุโพ จังหวัดตากจัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเกษตรขึ้นระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ที่เน้นการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือน ควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคตลอดปี นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายรักษาทรัพยากรธรรมชาติต้นน้ำแม่กลอง เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และให้ราษฎรในพื้นที่ตระหนักถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วย

Ongfong
at  / by

Written by