โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย–เมียนมาระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย (สำนักงาน ป.ป.ส. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ) และรัฐบาลเมียนมา (คณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด และกรมความก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาติพันธุ์) มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเป้าหมายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาพึ่งพาตนเองได้และลดความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ระยะแรก โครงการมุ่งส่งเสริมให้ชุมชน “อยู่รอด” จึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทันตกรรม ตรวจเชื้อมาลาเรีย ไข้เลือดออก และวัณโรค รวมถึงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงสถานีอนามัยในพื้นที่ด้วย
กิจกรรมในระยะที่สองเน้นให้ชุมชน “อยู่ด้วยตนเองและพัฒนาต่อไปได้” โดยการพัฒนาระบบน้ำเพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงน้ำสะอาด และมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จากนั้นจึงสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ระยะยาว ผ่านการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จัดตั้งแปลงเกษตรสาธิต แจกกล้าไม้ และพัฒนาปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านในระยะยาว
นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น โครงการได้จัดสร้างโรงเรียน ๒ แห่ง ณ พื้นที่ตำบลลอยตอคำ และอีก ๑ แห่งที่ตำบลทะลางเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่

Ongfong
at  / by

Written by