เมื่อปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่ ๒ ในประเทศเมียนมาที่อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย ซึ่งถือเป็นเขตพื้นที่แห้งแล้ง และหนึ่งในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดตอนกลางของประเทศ การขาดแคลนน้ำในพื้นที่และภูมิประเทศเป็นดินทรายส่งผลให้ศักยภาพด้านการเกษตรมีจำกัด ไม่สามารถปลูกข้าวเพื่อบริโภคได้ วิถีชีวิตของชุมชนจึงพึ่งพาปศุสัตว์ อาทิ แพะ วัว เป็นหลัก

โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเป็นความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กับกระทรวงปศุสัตว์ ประมง และการพัฒนาชนบทของเมียนมา โดยรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาลไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรมเร่งด่วนครอบคลุมการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำเพียงพอตลอดปี และการจัดตั้งกองทุนเซรุ่มแก้พิษงูเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของคนที่ถูกงูกัดในพื้นที่ ส่วนกิจกรรมระยะยาว คือ การพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดตั้งกองทุนยารักษาสัตว์ รวมทั้งต่อยอดความรู้ชาวบ้านในพื้นที่ให้ดูแลปศุสัตว์

หลังจากที่โครงการดำเนินมาครบ ๖ ปี ชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในพื้นที่มีความพร้อมรับช่วงและต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ต่อไปด้วยตนเอง ทุกวันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศเมียนมาศึกษาดูงานอีกด้วย

Ongfong
at  / by

Written by