เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการร้องขอให้ดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือ ธนาคารแกะ ครอบคลุม ๕๐๐ ครัวเรือนในอำเภอ Dehdadi และ Nahr-e-shahe จังหวัดบัลคห์ ภายใต้ความร่วมมือแบบไตรภาคี โดยรัฐบาลเบลเยียมสนับสนุนด้านเงินทุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้องค์ความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ส่วนหน่วยราชการของรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ
โครงการธนาคารแกะเป็นกลไกหนึ่งในการดูแลสุขภาพและการเพิ่มจำนวนแกะพันธุ์คารากูล แนวทางของธนาคารแกะ คือ การให้เจ้าของแกะที่เข้าร่วมโครงการนำแกะเกิดใหม่เพศเมียร้อยละ ๑๐ มาแลกกับการให้บริการสัตวบาลโดยหน่วยสัตวบาลเคลื่อนที่ (Mobile Veterinary Units) ที่ผ่านการฝึกอบรมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ แล้ว จากนั้น โครงการจะนำแกะเหล่านี้ไปให้ครอบครัวที่ยากจนกู้ยืมต่อไป จำนวนแกะที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มสินทรัพย์และช่องทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Ongfong
at  / by

Written by