เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยทรงเล็งเห็นว่า ผลผลิตของชาน้ำมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชนในพื้นที่สูงได้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ของชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทดลองปลูกในพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พื้นที่ปฏิบัติงาน FTP 33 หมู่บ้านปางมะหัน และหมู่บ้านปูนะ ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒

กุญแจความสำเร็จของการปลูกป่าเศรษฐกิจ คือ ให้ชุมชนได้ประโยชน์จากป่า และจัดสรรพื้นที่เพื่อรักษาป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์

Ongfong
at  / by

Written by