โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ใน ๒๐ หมู่บ้าน ๔ ตำบล ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่โครงการ

โครงการกำหนดพื้นที่ปลูกและดูแลป่าเป็นสัดส่วน แบ่งออกเป็น ป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๖๐ ป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๒๐ และป่าใช้สอยร้อยละ ๘ บนฐานความเชื่อว่า การปลูกป่าที่ยั่งยืนต้องทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับประโยชน์จากป่าด้วย โครงการจึงสนับสนุนการปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่งเสริมอาชีพด้วยการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์ การจัดตั้งกองทุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ที่มั่นคง เมื่อคนอยู่ได้ ป่าก็อยู่ได้

Ongfong
at  / by

Written by