มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูป่าที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ นำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ รวมกว่า ๑๐ แห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษา ผู้ผลักดันเชิงนโยบาย และผู้แทนประเทศไทยในการเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development) ในเวทีสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง

 

    admin
    at  / by

    Written by