สำนักงานเชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่: สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริอาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐ ประเทศไทย

โทรศัพท์: ๐-๕๓๗๖-๗๐๑๕-๗
แฟกซ์: ๐-๕๓๗๖-๗๐๗๗
http://www.doitung.org

admin
at  / by

Written by