ธันวาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย

Ongfong
at  / by

Written by