มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำบทเรียนและประสบการณ์ ๓๐ ปี ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มาเสริมบทบาทการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาคีเครือข่าย และพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

ทั้งนี้มี ๓ กลยุทธ์หลักในการดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ

๑. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

๒. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจและขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคมในวงกว้าง เช่น ร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการถอดองค์ความรู้สมุนไพรภูมิปัญญาชนเผ่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทางเลือกต่อไปในอนาคต

๓. การพัฒนาช่องทางการตลาด

 

[/cherry_col] [/cherry_row]

admin
at  / by

Written by