มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาส เสริมความรู้ความสามารถของคนในชุมชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ขับเคลื่อนชุมชนของตนได้ จึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน การยกระดับการศึกษาในห้องเรียน การฝึกฝนการทำงานจนเชี่ยวชาญ และปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองดีที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ภูมิใจในคุณค่าและวัฒนธรรมของตน รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปด้วย

 

 

admin
at  / by

Written by