มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงสำหรับชุมชนและบริบทของตนเอง

ตลอด ๘ ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาฝึกงานกับโครงการกว่า ๑๐๐ คน ได้พัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ ในสาขาวิชาของตนตามหัวข้อที่โครงการกำหนด เช่น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การวิจัยผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติ การศึกษาความเป็นไปได้ในการขายข้าวอินทรีย์ การพัฒนาแผนธุรกิจกาแฟ เป็นต้น นักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น Harvard University, Columbia University, University of Cambridge, Rhode Island School of Design, the Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po – Paris), University for Peace รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตรงกับชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงซึมซับวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ๖ เผ่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อีกด้วย

เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน

ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ email: internship2017@maefahluang.org.

Ongfong
at  / by

Written by