ทำความรู้จักโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงสำหรับชุมชนและบริบทของตนเอง

ตลอด ๘ ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาฝึกงานกับโครงการกว่า ๑๐๐ คน ได้พัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ ในสาขาวิชาของตนตามหัวข้อที่โครงการกำหนด เช่น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การวิจัยผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติ การศึกษาความเป็นไปได้ในการขายข้าวอินทรีย์ การพัฒนาแผนธุรกิจกาแฟ เป็นต้น นักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น Harvard University, Columbia University, University of Cambridge, Rhode Island School of Design, the Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po – Paris), University for Peace รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตรงกับชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงซึมซับวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ๖ เผ่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อีกด้วย

 

โครงการที่เปิดรับในปี ๒๕๖๑

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก มาร่วมฝึกงานกับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ในปีนี้ มีโครงการ ๒ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการพัฒนาแผนการตลาดและขายสินค้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (Ready-to-wear) และผลิตภัณฑ์จากสีย้อม  ธรรมชาติ (Nature-to-wear) ของดอยตุง
๒. โครงการพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบรนด์ดอยตุง

 

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

รายละเอียดการรับสมัครปีนี้ : www.maefahluang.org/internship2018.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ email: internship2018@maefahluang.org

Ongfong
at  / by

Written by