เช้าวันที่ 12 ต.ค. 2560 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิปิดทองหลังพระและราชวิทยาลัยจักษุเเพทย์แห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปีนี้ ม.ร.ว.ดิศนัดา ได้นำคณะจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งมีเป้าหมายในการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยยากไร้จำนวน 117 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นตาต้อกระจกสามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเจน ดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสมาชิกในครอบครัว สามารถสร้างเสริมสมรรถนะตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
หลังจากนั้น ม.ร.ว.ดิศนัดดา ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลตากใบ ซึ่งโรงงานดังกล่าวได้ผลิตขาเทียมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส

webmaster
at  / by

Written by