วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตาหลังการผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยจำนวน ๗๕ ราย ที่โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาสาสมัครมูลนิธิพอ.สว. ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ ๒๑ แล้ว หลังจากสมเด็จย่าเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ และเป็นครั้งที่สามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งในปีนี้ยังมีมูลนิธิปิดทองหลังพระฯมาเข้าร่วมจัดกิจกรรมนี้ด้วย

ม.ร.ว.ดิศนัดดาได้กล่าวแก่คณะแพทย์ พยาบาลและผู้ป่วย ว่าสมเด็จย่าทรงทรงเห็นพระทัย คนที่เป็นโรคตาต้อกระจก ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมน หมดหวังในอนาคต ดังนั้นพระองค์จึงทรงมอบหมายให้อาสาสมัครมูลนิธิพอ.สว.ดำเนินการช่วยเหลือผ่าตัดและรักษาโรคตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ได้กล่าวเสริมว่า วันที่ ๑๓ ตุลาคมนี้ ตรงกับวันครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี จึงถือได้ว่าเป็น”ปฏิบัติบูชา”ถวายเป็นพระราชกุศล

ในครั้งนี้ ผู้ป่วยโรคตาได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจกจำนวน ๗๕ รายนั้น มี ๒ รายที่เป็นต้อเนื้อรุนแรง และผู้ป่วยอายุมากที่สุดคือ ๙๒ ปี ผลการผ่าตัดทั้งหมดสำเร็จอย่างดี  ทีมแพทย์พยาบาลจะได้ติดตามผลและดูแลให้คำแนะนำกับผู้ป่วยต่อไป

webmaster
at  / by

Written by