มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๓(COP23) ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาไทย เมืองบอนน์ สหพันธรัฐเยอรมนี โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการฟื้นฟูป่าไม้เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Dr. Sandro Calvani ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้บรรยายร่วมกับ Ms.Sofia Krauss จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ GIZ ได้ร่วมมือกันในโครงการ Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD) โดยได้อธิบายถึงความเชื่อมโยงของการเพาะปลูกพืชผิดกฎหมายและการทำลายป่า รวมถึงการรับมือกับปัญหาด้วยการพัฒนาคน ซึ่งแผนการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบผลสำเร็จจริง และได้เผยแพร่ให้กับนานาประเทศผ่านความร่วมมือกับ GIZ
ดร. ธนพงศ์ ดวงมณี วิศวกรสิ่งแวดล้อม ได้อธิบายถึงการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยได้เข้าร่วมในตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ (Voluntary carbon market) ซึ่งตรงกับเป้าหมายของกรมป่าไม้ที่จะหยุดการทำลายป่าในทุกพื้นที่ภายในปีพ.ศ. ๒๕๗๓ ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานิวยอร์ก
สำหรับสัปดาห์ที่ ๒ ของการประชุม COP23 คณะตัวแทนจะเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ณ ศาลาไทย ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

admin
at  / by

Written by