“บ้านที่ดอยตุง” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประทับทรงงาน เมื่อเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๑ พระตำหนักแห่งนี้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และการร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตัวพระตำหนักเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานของล้านนากับชาเลต์สวิส ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักลวดลายพื้นบ้านล้านนา ฝีมือสล่าชาวเหนือ พระตำหนักสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ สะท้อนถึงพระอุปนิสัย และพระจริยวัตรของเจ้าของพระตำหนัก พื้นที่ทุกตารางนิ้วแสดงถึงการผสมผสานของศาสตร์และศิลป์อย่างลงตัว โดยเฉพาะเพดานดาวในท้องพระโรง รอบระเบียงพระตำหนักเป็นกระบะดอกไม้แบบสวิส ด้านหน้าเป็นสวนดอกไม้หลากสี มองไกลถึงอำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่น้ำโขง และทิวเขาฝั่งลาว

 

[huge_it_slider id=”7 “]
admin
at  / by

Written by