หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์วิน เมียต เอ (Dr. Win Myat Aye) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์และการตั้งถิ่นฐานใหม่เมียนมา และคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีร่วมกันโดยได้เข้าไปศึกษางานในส่วนของแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจที่ปลูกแมคคาเดเมียและกาแฟอราบิก้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

พร้อมกันนั้นยังได้เยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านเพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพติดตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการหารายได้ให้แก่คนในพื้นที่ โดยทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2556-2557 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ร่วมกับ UNHCR และรัฐบาลไทย ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากร รวมถึงความประสงค์ในอนาคตของผู้หนีภัยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ทั้ง 9 ศูนย์ ในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี และกาญจนบุรี และได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่ผู้หนีภัยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

webmaster
at  / by

Written by