มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “Circular Economy” หรือ “ธุรกิจหมุนเวียน” โดยหลักปฏิบัติการ “ใช้น้อย” คือ ลดการใช้พลังงานจากฟอซซิล และ “ปล่อยน้อย” คือ ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม กระทั่งสามารถลดความเข้มของการใช้พลังงาน (หรือสัดส่วนของพลังงานที่ใช้ต่อรายได้) ร้อยละ 36 จากปี 2557 และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็น ร้อยละ 4.5 ในปี 2561

พร้อมตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี 2563 โดยการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ด้วยคาร์บอนเครดิตที่จะได้ในปี 2563 จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในพื้นที่ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดล้วนเกิดจากความร่วมมือของพนักงาน และชาวบ้านในพื้นที่

ข้อมูลจาก : ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  

AMP
at  / by

Written by